Uw privacy

De medewerkers van Scoor dienen zorgvuldig met de gegevens van cliënten om te gaan. Wat zij wel en niet mogen en wat uw rechten zijn, staat in ons privacyreglement. Deze pagina geeft u informatie over de belangrijkste onderwerpen uit ons privacyreglement. U kunt, indien gewenst, het volledige privacyreglement opvragen bij uw contactpersoon van Scoor.

Wat registreren wij?

Om u en/of uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, dienen wij een aantal persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren. Deze gegevens worden door ons zowel fysiek als digitaal bewaard. Het betreft dan onder andere de naam, adresgegevens en de geboortedatum van u en/of uw kind. Daarnaast gaat het om verslagen, beschikkingen, rapporten met adviezen en diagnoses van deskundigen en eventueel rapporten van de rechtbank. Deze gegevens verkrijgen wij via u en/of uw kind of vanuit verschillende gemeenten. De medewerkers van Scoor en de gemeenten gebruiken hiervoor het zogenaamde ‘1 Gezin 1 Plan’ format. Scoor kan ook informatie opvragen bij de school van uw kind, bij andere hulpverleningsinstanties of indien noodzakelijk bij de Raad voor de Kinderbescherming. Voor het opvragen van deze informatie wordt tijdens het intake gesprek zowel mondelinge als schriftelijke toestemming aan u gevraagd.

Wat zijn uw rechten?

In principe heeft iedere cliënt het recht:
– Op inzage in zijn of haar eigen dossier
– Om kopieën van gegevens uit het dossier te ontvangen
– Om onjuiste gegevens te laten wijzigen
– Om gegevens uit het dossier te laten verwijderen

Het inzien en kopiëren van dossier gegevens

Een cliënt van twaalf jaar of ouder kan zelf aan Scoor vragen om zijn gegevens uit het dossier in te mogen zien. De wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om gegevens van zijn kind in te zien wanneer zijn kind nog geen zestien jaar is. Als u het dossier wilt inzien, kunt u dit schriftelijk verzoeken aan Scoor. Vermeld in uw brief de volledige naam van het betreffende kind. U krijgt binnen vier weken schriftelijk antwoord. U kunt niet zonder meer alle gegevens uit het dossier inzien. Zo geven wij geen inzage wanneer het inzien van het dossier in strijd is met de belangen van uw kind. Wij kunnen tevens inzage van privacy gevoelige informatie weigeren die over andere personen gaat. Wanneer u bericht krijgt dat u het dossier mag inzien, wordt u uitgenodigd om de gegevens te komen bekijken. Na afloop van de afspraak kunt u aangeven of en van welke stukken u een kopie wenst te ontvangen. U kunt de kopieën op een later tijdstip op komen halen. Voor het maken van de kopieën brengen wij kosten in rekening. Deze kosten betaalt u bij het ophalen van de kopieën.

Hoe kunt u een dossier laten wijzigen?

Als u vindt dat er gegevens in het dossier onjuist zijn, kunt u schriftelijk vragen om een wijziging. Vermeld in uw brief de volledige naam van het betreffende kind. Geef duidelijk aan welke gegevens volgens u niet kloppen en wat de correcte gegevens moeten zijn. U krijgt binnen vier weken schriftelijk bericht van ons. Let op: er kunnen alleen gegevens worden gecorrigeerd die feitelijk niet kloppen zoals een onjuiste geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. Bent u het oneens met de mening van een hulpverlener of een andere beroepskracht in het dossier, kunt u deze gegevens niet laten wijzigen. In dat geval kunt u ons wel vragen om uw standpunt in het dossier op te nemen.

Kunt u vragen om verwijdering van gegevens uit het dossier?

Een cliënt (of indien jonger dan twaalf jaar: zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger) kan bij Scoor een schriftelijk verzoek indienen tot verwijdering van gegevens uit het dossier. Wij kunnen hier echter niet in alle gevallen aan voldoen. Er mogen bijvoorbeeld geen gegevens worden verwijderd als deze in het belang van een ander persoon moeten worden bewaard. Ook mogen wij geen gegevens verwijderen als een wettelijke bepaling ons dat verbiedt (bijvoorbeeld bij casuïstiek waarbij sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld).

Geeft Scoor informatie aan derden?

De medewerkers van Scoor mogen informatie die betrekking heeft op u en/of uw kind niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken. In principe geven wij de betreffende informatie alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Op deze regel gelden echter een aantal uitzonderingen. In sommige gevallen zijn er redenen waarom Scoor ook zonder uw toestemming informatie mag opvragen of verstrekken aan derden, maar in die gevallen zal de Manager Zorg van Scoor contact met u opnemen.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

De gegevens in het dossier van u en/of uw kind worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Conform de Jeugdwet begint de bewaartermijn van 15 jaar te lopen op het moment dat een kind 18 jaar wordt. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is geworden, blijven de gegevens dus nog vijftien jaar bewaard. De gegevens worden nog langer bewaard als dat nodig is voor goede hulpverlening. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. Desgewenst wordt het dossier in overleg met u eerder vernietigd, maar in ieder geval pas na de beëindiging van de zorg.

Zie hieronder de Scoor Jeugdhulp Privacyverklaring

Scoor Jeugdhulp Privacyverklaring